Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Αρ.Διακήρυξης: 184929/5247/13-7-2016

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63751

Κωδικός CPV:

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών:

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τόπος Παράδοσης:

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών)

 

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 0,00

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

 

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 16-09-2018 23:59:59
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών