Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Αρ.Διακήρυξης: 388377/6117/23-12-2019

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 83084

Κωδικός CPV:

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών:

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τόπος Παράδοσης:

Αντικείμενο Διαγωνισμού: 6ος Επιμέρους Διαγωνισμός για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε. Αιτωλ/νίας), με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)» χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-ΠΕ Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2019-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1.041.132,93 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 0,00

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

 

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-01-2020 23:59:59
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών