Υποκατηγορίες
Δημιουργία Διαγωνισμού(ΓΕΝΙΚΟ)
Δημιουργία Διαγωνισμού με ένα Είδος (Ανοικτός Διαγωνισμός-Χαμηλότερη Τιμή)
Δημιουργία Διαγωνισμού με ένα Είδος (Ανοικτός Διαγωνισμός-Συμφερότερη Προσφορά)
Δημιουργία Διαγωνισμού με ένα Είδος (Κλειστός Διαγωνισμός-Χαμηλότερη Τιμή)
Δημιουργία Διαγωνισμού με Δικαίωμα Υποβολής Προσφοράς Μέρους της Αιτούμενης Ποσότητας
Δημιουργία Διαγωνισμού με Ομάδα Ειδών
Δημιουργία Διαγωνισμού με Γενικές και Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ανά Είδος (Παράμετροι)
Δημιουργία Διαγωνισμού με Πολλά Είδη - Χρήση Υπολογιστικού Φύλλου (EXCEL)
Εισαγωγή Τεχνικών Προδιαγραφών χειροκίνητα –Χαμηλότερη Τιμή
Εισαγωγή Τεχνικών Προδιαγραφών μέσω excel
Εισαγωγή Τεχνικών Προδιαγραφών χειροκίνητα – Συμφερότερη Προσφορά
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)