Υποκατηγορίες
Υποβολή Προσφορών
Δημιουργία Επιτροπής
Ορισμός Επιτροπής Αποσφράγισης Διαγωνισμού (Δικαιολογητικά - Τεχνική Προσφορά)
Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Τεχνικής Προσφοράς Διαγωνισμού
Αξιολόγηση Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς
Καταχώρηση Βαθμολογιών (Συμφερότερη Προσφορά)
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προδιαγραφών
Ορισμός Επιτροπής Αποσφράγισης Διαγωνισμού (Οικονομικής Προσφοράς)
Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών
Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
Ορισμός Μειοδότη για Υποβολή Δικαιολογητικών
Αποστολή Δικαιολογητικών Μειοδότη
Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Μειοδότη
Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Μειοδότη
Αποκλεισμός Προμηθευτή
Κατακύρωση Διαγωνισμού