Υποκατηγορίες
Καταχώρηση & Υποβολή Π.Π.Υ.Φ.Υ. προς Δ.Σ. Φορέα.
Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Δ.Σ.
Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Υ.ΠΕ.